Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ (ΕΣΠΑ)

Σας ενημερώνουμε για την έλευση 2 νέων επιχορηγούμενων προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ, που συνδέονται με πολλές κατηγορίες επιχειρήσεων.
Όμως, μία βασική απαίτηση για το δικαίωμα υπαγωγής είναι ότι για τη Δράση 1 απαιτούνται (3) τρία κατ’ ελάχιστον άτομα πλήρους απασχόλησης ή ισοδύναμου αυτής στο μισθολόγιο της εκάστοτε επιχείρησης για το έτος 2022.
Αντίστοιχα, για τη Δράση 2 η απαίτηση είναι (2) άτομα για το έτος 2022.
 
Μέσω των δύο αυτών προγραμμάτων ενισχύονται κλάδοι της οικονομίας με συγκεκριμένους ΚΑΔ όπως:
Δασοκομία & Υλοτομία
Εξόρυξη Μεταλλευμάτων
Ορυχεία & Λατομεία
Μεταποίηση
Ποτοποιία
Παραγωγή Κλωστοϋφαντουργικών Υλών
Κατασκευή Ειδών Ένδυσης
Βιομηχανία Ξύλου
Χαρτοποιία
Εκτυπώσεις
Παραγωγή Χημικών Προϊόντων
Παραγωγή Φαρμάκων
Παραγωγή Πλαστικών Ειδών
Παραγωγή Μεταλλικών Προϊόντων
Κατασκευή Μηχανημάτων
Κατασκευή Επίπλων
Επισκευή & Εγκατάσταση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς & Σταθμούς Εσωτερικής Καύσης (αφορά ΜΟΝΟ τη Δράση 2)
Επεξεργασία Λυμάτων
Συλλογή, Επεξεργασία και Διάθεση Απορριμμάτων
Διαχείριση Αποβλήτων
Κατασκευές Κτιρίων
Έργα Πολιτικού Μηχανικού
Χονδρικό Εμπόριο (ενισχύονται πάρα πολλές κατηγορίες δραστηριοτήτων)
Λιανικό Εμπόριο (ενισχύονται πάρα πολλές κατηγορίες δραστηριοτήτων)
Μεταφορές – Αποθήκευση
Ταχυδρομικές – Ταχυμεταφορικές Δραστηριότητες
Υπηρεσίες Ενοικίασης Σκαφών Θάλασσας (αφορά ΜΟΝΟ τη Δράση 2)
Ξενοδοχεία και Άλλα Καταλύματα
Εστίαση
Εκδοτικές Δραστηριότητες
Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών κλπ
Δραστηριότητες Σχετικές με την Πληροφορική
Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
Νομικές & Λογιστικές Δραστηριότητες
Μηχανικοί
Διαφήμιση
Φωτογράφοι
Κτηνίατροι
Ενοικίαση Οχημάτων
Ταξιδιωτικά Πρακτορεία
Εκπαίδευση
Ιατροί
Τέχνες, Διασκέδαση & Ψυχαγωγία
Αθλητικές Δραστηριότητες (αφορά ΜΟΝΟ τη Δράση 1)
Γυμναστήρια (αφορά ΜΟΝΟ τη Δράση 1)
Κομμωτήρια (αφορά ΜΟΝΟ τη Δράση 1)
Ινστιτούτα Αισθητικής (αφορά ΜΟΝΟ τη Δράση 1)
κλπ
 
 
Δράση 1 – ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ (απαίτηση ύπαρξης 3 ατόμων πλήρους απασχόλησης ή ισοδύναμης αυτής κατά το 2022)
Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια, που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.
 
Έναρξη υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00.
 
Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 200.001€ έως και 1.000.000€.
 
Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40% – έκτος από τις ειδικές περιπτώσεις (Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) που ακολουθούν  τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14) των οποίων τα ποσοστά περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση.
Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.
 
Προϋπολογισμός δράσης: 300.000.000€.
 
Κατανομή προϋπολογισμού ανά κατηγορία περιφερειών:
66.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο
234.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος
 
Δικαιούχοι: υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ,
Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος III,
Να έχουν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης,
 
Επιλέξιμες Δαπάνες:
Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
Εξοπλισμός (GREEN)
Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις
Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά Ηλεκτρικά Οχήματα
Μισθολογικό Κόστος Νέων Εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
Έμμεσες Δαπάνες (έως 7%)
 
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
 
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).
Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται, αξιολογείται με τήρηση σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο ΟΠΣΚΕ.
Η πρόσκληση της Δράσης θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας, εφόσον ο Κανονισμός 1407/2013 παραμένει σε ισχύ, προσαυξημένου κατά 20% ανά κατηγορία περιφέρειας.
 
 
Δράση 2 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜμΕ (απαίτηση ύπαρξης 2 ατόμων πλήρους απασχόλησης ή ισοδύναμης αυτής κατά το 2022)
Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.
 
Έναρξη υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00.
 
Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 30.000€ έως και 200.000€.
 
Ποσοστό ενίσχυσης: Έως 40%.
Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.
 
Προϋπολογισμός δράσης: 400.000.000€.
 
Κατανομή προϋπολογισμού ανά κατηγορία περιφερειών:
88.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο
312.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος
 
Δικαιούχοι: Υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα III EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ),
Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος III – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ),
Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 
Επιλέξιμες Δαπάνες:
Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
Εξοπλισμός (GREEN)
Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις
Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά Ηλεκτρικά Οχήματα
Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
Έμμεσες Δαπάνες (έως 7%)
 
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
 
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).
Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται αξιολογείται με τήρηση σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο ΟΠΣΚΕ.
Η πρόσκληση της Δράσης θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας, εφόσον ο Κανονισμός 1407/2013 παραμένει σε ισχύ, προσαυξημένου κατά 20% ανά κατηγορία περιφέρειας.
 
 
Για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας της επιχείρησής σας θα χρειαστεί να μας στείλετε τα εξής αφού πρώτα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά:
i. ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΔ (από το taxis)
ii. Ε3 ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021
iii. ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΜΕ – ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (από το λογιστήριό σας) ΓΙΑ ΤΟ 2022
Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου θα σας στείλουμε μία εκτενή λίστα εγγράφων που απαιτούνται για την υποβολή της εκάστοτε πρότασης.
Λόγω του μεγάλου φόρτου εργασιών που αναμένεται να δεχθούμε και εξαιτίας της φύσης του προγράμματος, που επιχορηγεί τις επιχειρήσεις που γρήγορα θα καταθέσουν πρόταση (μέθοδος FIFO), θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας η οποία πιστοποιείται με την σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ ημών.