Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

3 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σε συνέχεια της αμέσως προηγούμενης ενημέρωσης την 9η Ιούνη, είχαμε προαναγγείλει την έλευση προγραμμάτων από το εντελώς καινούριο πλαίσιο στήριξης της οικονομίας, το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο προστίθεται ως νέο χρηματοδοτικό εργαλείο στα ήδη υπάρχοντα ήτοι, στο νέο ΕΣΠΑ & στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Τα νέα προγράμματα του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0, το πλήρες όνομά του) περιγράφονται εν συντομία παρακάτω:

Πρόγραμμα Ι – ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

Α. Σκοπός και αντικείμενο

Σκοπός του προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.
Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων & υπηρεσιών να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές
Β. Δικαιούχοι του προγράμματος

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.     Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

2.     Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.

3.     Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί πριν την 01.01.2022.

4.     Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

5.     Υποχρεωτικά πρέπει κατά την προηγούμενη χρήση (2021), να είχαν απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας από 0,01 – 250,00 ΕΜΕ. Προφανώς, αυτό σημαίνει ότι εξαιρούνται οι επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό.

Γ. Χρονική διάρκεια και ορόσημα προγράμματος

·       Οι υποβολές των προτάσεων ξεκινούν από την 22η Ιούνη έως και την 14η Σεπτέμβρη.

·       Η πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της κατηγορίας 1 (0,01 – 10,00 ΕΜΕ), μπορεί να γίνεται έως την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.

·       Η πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των υπόλοιπων κατηγοριών (2-3-4), που απασχολούν από 10 άτομα έως και 250 άτομα, μπορεί να γίνεται έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Δ. Ύψος και ένταση ενίσχυσης

·       Σε επιχειρήσεις από 0,01 μέχρι 5 άτομα προσωπικό, ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός είναι 1.000€ και η επιδότηση είναι 90%.

·       Σε επιχειρήσεις από 5 μέχρι 10 άτομα προσωπικό, ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός είναι 2.000€ και η επιδότηση είναι 90%.

·       Αντίστοιχα, στις ανώτερες κατηγορίες ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός κινείται βαθμιδωτά από 4.000€ έως 20.000€ και η επιδότηση παραμένει 90%.

Ε. Προμηθευτές ψηφιακών προϊόντων & υπηρεσιών

Όλες οι αγορές οφείλουν να πραγματοποιηθούν μέσω πιστοποιημένων προμηθευτών, που θα ενταχθούν στο μητρώο προμηθευτών.

Αν είστε προμηθευτής θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Πρόγραμμα ΙΙ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. Σκοπός και αντικείμενο

Ο κλάδος των ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Ο κλάδος συμβάλει ευθέως στο 8% του ΑΕΠ της χώρας, οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι μεταξύ των υψηλότερων στη χώρα (6,1% μεταξύ 2017 – 2021 σε όρους CAGR), ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας είναι διπλάσια του μέσου όρου του συνόλου της οικονομίας της χώρας και αρκετά ψηλότερα του αντίστοιχου μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω αναπτυξιακές παραμέτρους, σκοπός του προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (new product development) και εμπεριέχουν: 

 • Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων),
 • Δραστηριότητες ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων / υπηρεσιών, 
 • Συμπληρωματικές δραστηριότητες εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
Β. Δικαιούχοι του προγράμματος

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.     Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια, με ελληνικό ΑΦΜ.

2.     Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησής τους στο πρόγραμμα. 

3.     Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα. 

4.     Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Γ. Επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες

Το πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια τα οποία στοχεύουν στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εμπορική αξιοποίηση νέων, καινοτόμων και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες και να έχουν ως στόχους τους (μεταξύ άλλων), τη λειτουργία νεοφυπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών cloud και την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών λογισμικού. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η προσφορά σύγχρονων και ποιοτικά αναβαθμισμένων εγχώριων προϊόντων και η συνακόλουθη αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου ΤΠΕ, στα πλαίσια της διεθνούς αγοράς.

Δ. Χρηματοδοτικό σχήμα / ένταση ενίσχυσης

Τα έργα τα οποία είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του προγράμματος πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από 200.000€ έως 2.000.000€.

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση:

·        Το μέγεθος της επιχείρησης.

·        Το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών (τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται μεταξύ 45% – 70% στις περισσότερες των περιπτώσεων).

·        τα όρια ενίσχυσης του Γ.Α.Κ.

Ε. Χρονική διάρκεια του προγράμματος

·       Οι υποβολές των προτάσεων ξεκινούν από την 22η Ιούνη έως και την 30η Σεπτέμβρη.

Πρόγραμμα ΙIΙ – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Α. Σκοπός και αντικείμενο και ύψος ενίσχυσης

Σκοπός του προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες Ενεργειών:

 • Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS – Voucher €150
 • Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει – Voucher Αριθμός Οχημάτων * €1.125
 • Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης – Voucher €300
 • Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS – Voucher Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €112
 • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ – Voucher Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350
 • Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών – Voucher Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150
Β. Δικαιούχοι του προγράμματος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα,  και για τις  οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων  οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.     Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

2.     Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.

3.     Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί πριν την 01.01.2022.

4.     Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Γ. Χρονική διάρκεια και ορόσημα προγράμματος

·       Οι υποβολές των προτάσεων ξεκινούν από την 22η Ιούνη έως και την 14η Σεπτέμβρη.

·       Καταληκτικές ημερομηνίες αγορών προϊόντων & υπηρεσιών αναλόγως των κατηγοριών δαπανών που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις υπό μορφή voucher.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.