Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ, ΝΕΟ ΕΣΠΑ & ΑΛΛΑ ΝΕΑ !!

Αρκετά νέα για σήμερα.

Ξεκινάμε αμέσως να τα βάλουμε σε μία λογική σειρά:

 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ή ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΕΙΑΣ

Για τις δράσεις του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020 του πίνακα που ακολουθεί, αποφασίστηκε η κατάργηση της δεσμευτικής προθεσμίας που αναφέρεται στο κεφάλαιο περί «ολοκλήρωσης του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου και παραλαβή έργων» ή «ολοκλήρωση πράξεων» και αφορά στην προσκόμιση άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλακτικού εντός εξαμήνου από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου του έργου. Τα έργα δύναται να παραλαμβάνονται από τον ΕΦ μετά την σύνταξη της τελικής έκθεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης χωρίς την προσκόμιση άδειας λειτουργίας η οποία να περιλαμβάνει την ενισχυόμενη επένδυση και να ακολουθεί η αποπληρωμή τους και η έναρξη των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Επισημαίνεται ότι κατά το στάδιο της τελικής πιστοποίησης και για την παραλαβή του κάθε έργου, παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση προσκόμισης, κατ’ ελάχιστον, της υποβληθείσας στον αρμόδιο φορέα αίτησης έκδοσης της άδειας λειτουργίας. Όλες οι πράξεις που έχουν αποπληρωθεί κατά τα ανωτέρω (δηλαδή με την προσκόμιση αίτησης και χωρίς άδεια λειτουργίας) ελέγχονται υποχρεωτικά από τον ΕΦ. Σε κάθε περίπτωση η δικαιούχος επιχείρηση κάθε πράξης οφείλει να προσκομίσει άδεια λειτουργίας ή έγγραφο που να τεκμηριώνει την νόμιμη λειτουργία της το αργότερο μέχρι και την 30-9-2024. Μη προσκόμιση της άδειας λειτουργίας ή ισοδύναμου εγγράφου μέχρι την ως άνω ημερομηνία δύναται να επισύρει την ανάκληση της απόφασης ένταξης και την λήψη κυρώσεων σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α’ Κύκλος
 2. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος
 3. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
 4. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
 5. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 6. Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 7. Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό
 8. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
 9. Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας
 10. Ψηφιακό Βήμα
 11. Ψηφιακό Άλμα
 12. Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Παρακαλούμε πολύ να ελέγξετε την νομιμότητα της επιχείρησής σας όσον αφορά την άδεια λειτουργίας της ή την απαλλαγή της, την οποία οφείλετε να έχετε σε ισχύ.

Οι κλάδοι και οι αντίστοιχοί ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στον σχετικό νόμο είναι παρά πολλοί.

Δείτε τις σχετικές πληροφορίες προς το τέλος στο παρακάτω link:

https://www.e-nomothesia.gr/kat-epikheireseis/nomos-4442-2016-fek-230a-7-12-2016.html

Επίσης, μπορείτε να συμβουλευτείτε και ένα παλαιότερο newsletter, που είχαμε αναρτήσει την 1η Οκτώβρη 2021 στον παρακάτω σύνδεσμο:

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε το απαραίτητο team έμπειρων συνεργατών (μηχανολόγους & ηλεκτρολόγους μηχανικούς), που θα σας υποδείξουν, τον τρόπο με τον οποίο έρχεται εις πέρας ή όλη διαδικασία.

Επομένως, μία επικοινωνία μαζί μας θα σας είναι χρήσιμη.

 • ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Ένα άλλο μείζον θέμα είναι για τους δικαιούχους που πλησιάζει η στιγμή της εκταμίευσης, να εκδώσουν έγκαιρα το νέο έγγραφο το οποίο ονομάζεται “Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας”.

Η έκδοση αυτού γίνεται μέσω από το gov.gr από τον Απρίλη του 2021. Προσοχή: χρειάζεται οπωσδήποτε το upload ενός δικαιολογητικού σχετικά με την ένταξη της επιχείρησης με το εκάστοτε πρόγραμμα που της αφορά. Για την αποστολή αυτού θα χρειάζεται να επικοινωνείτε μαζί μας.

Το έγγραφο αυτό, έρχεται να αντικαταστήσει μία σωρεία άλλων εγγράφων από τα αρμόδια Πρωτοδικεία (π.χ. περί μη πτώχευσης, περί μη λύσης & εκκαθάρισης κ.α.), ώστε με ένα μόλις έγγραφο, ο φορέας που θα σας χρηματοδοτήσει να διαπιστώνει την καθώς πρέπει λειτουργία της επιχείρησής σας.

Δυστυχώς όμως, στα Πρωτοδικεία κάποιων Περιφερειακών Ενοτήτων, υπάρχει καθυστέρηση στην έκδοση αυτού του εγγράφου (μέχρι και 2 μήνες), επομένως όταν πλησιάζει ο χρόνος ολοκλήρωσης ενός έργου χρήσιμο είναι να προγραμματίζεται η έκδοση αυτού.

Η ισχύς του εγγράφου είναι 3μηνη από την ημερομηνία έκδοσής του αλλά οι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης των αναπτυξιακών προγραμμάτων, από την στιγμή που θα λάβουν το έγγραφο, ζητούν την επάρκεια τουλάχιστον ενός μηνός μέχρι την λήξη ισχύος του, ώστε να προβούν και αυτοί με την σειρά τους, στην έγκαιρη αποπληρωμή της επιχορήγησης.  

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Παρακαλούμε πολύ τους πελάτες μας δικηγόρους, που δεν έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση των έργων, να επισπεύσουν γιατί πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτών. Έχουμε 2 εναπομείνασες περιπτώσεις για την 17η Ιούνη & 21η Ιούλη αντίστοιχα.

 • e-ΛΙΑΝΙΚΟ (Α’ Κύκλος)

Αντίστοιχα, τα τελευταία eshops τα οποία είναι σε υλοποίηση μέσω του προγράμματος e-ΛΙΑΝΙΚΟ (του Α’ Κύκλου), καλό είναι να ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε στείλει σε όλους σας, ώστε να μπορέσουμε & εμείς από την πλευρά μας να υποβάλλουμε ορθά & έγκαιρα τα αιτήματα τελικού ελέγχου & εκταμίευσης. Το πρόγραμμα παρ’ όλα αυτά έχει παραταθεί με τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 29η Δεκεμβρίου 2022.

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ – ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΠΕΠ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ομοίως, μέχρι τις 8 Ιούλη, πρέπει να ολοκληρωθεί η κατάθεση των αιτημάτων τροποποίησης για τους ενταχθέντες στο πρόγραμμα.

Για αυτήν την ενέργεια προϋπόθεση είναι η έναρξη των επιχειρήσεων τους (άρα προηγείται η μίσθωση κατάλληλου χώρου) και η παράδοση προς εμάς, της βεβαίωσης έναρξης (από την αρμόδια ΔΟΥ), της προσωποποιημένης πληροφόρησης φυσικού προσώπου & αλλά της αντίστοιχης της επιχείρησης μέσω taxisnet.

 • ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ

Μετά και από την νέα παράταση το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί την 20η Αυγούστου 2022.

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ – ΕΣΠΑ

Ο Αναπτυξιακός Νόμος, ο νόμος που διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς & ο Νόμος για το νέο ΕΣΠΑ, έχουν όλοι ψηφιστεί στη Βουλή τους προηγούμενους 6 μήνες αλλά για την έναρξη υλοποίησης τους, επιβάλλεται η προκήρυξη συγκεκριμένων προσκλήσεων – προγραμμάτων.

Δείτε αναλυτικά παρακάτω:

 1. Αναπτυξιακός Νόμος: Εντός του Ιουνίου αναμένεται η πρώτη προκήρυξη για το 1ο από τα 13 καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου. Λίγο υπομονή και θα επανέλθουμε σύντομα με νεότερη ενημέρωση. Οι πληροφορίες λένε ότι η πρώτη στοχευμένη δράση θα είναι στον τουρισμό.
 2. Ταμείο Ανάκαμψης: Το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0, όπως είναι το πλήρες όνομα του, σκοπεύει να διαθέσει επιχορηγήσεις 18,4 δις € και δάνεια 12,7 δις € για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε όλες τις επιχειρήσεις.
 3. Νέο ΕΣΠΑ: Η εφαρμογή του νέου ΕΣΠΑ (τομεακά αλλά και περιφερειακά προγράμματα ΠΕΠ) αναμένεται να ξεκινήσει με τις προκηρύξεις των πρώτων προγραμμάτων μεταξύ Σεπτεμβρίου & Νοεμβρίου του 2022. Νεότερα μόλις έχουμε καινούρια πληροφόρηση.

Δείτε και το παρακάτω ενημερωτικό video:

 • ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το πρώτο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι γεγονός.

Ονομάζεται Πράσινος Αγροτουρισμός και αφορά σε επενδυτικά σχέδια σε όλη την επικράτεια στον τομέα του αγροτουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν.

Οι ενισχυόμενες επενδύσεις ανά έργο είναι μεταξύ 500.000€ – 7.500.000€, ενώ το σύνηθες ποσοστό επιχορήγησης είναι 50%.

Δικαιούχοι είναι μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Περίοδος υποβολών προτάσεων: 05 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Το πρόγραμμα αναφέρεται σε ίδρυση καταλυμάτων με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

α) Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5, 4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών,

β) Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών,

γ) Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών,

δ) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών

ε) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονόροφες ή διώροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μια και ιδιωτικότητα, ελάχιστων διαστάσεων:

i) μονόχωρες 40 τ.μ.

ii) δύο κύριων χώρων 60 τ.μ.

 • ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η υλοποίηση της δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, αναφέρεται σε επενδύσεις που θα στοχεύουν στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές πληρωμές, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στα εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, στα συστήματα τηλεργασίας, στην επιχειρηματική αναλυτική, στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, στις υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο διαδίκτυο των πραγμάτων, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση, στα συστήματα κυβερνοασφάλειας, στις υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, στα υποδείγματα και στο λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, στην αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.

Η Δράση κατανέμεται αντίστοιχα σε τρία (3) επιμέρους προγράμματα κρατικών ενισχύσεων:

 1. Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»
 2. Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων & Υπηρεσιών»
 3. Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Η πλατφόρμα υποβολών των προγραμμάτων αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μεταξύ Ιουνίου – Ιουλίου του 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω γραφόμενα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.