Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συμβουλευτικές Υπηρεσιές

ΕΘΝΙΚΑ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η εταιρία μας είναι προσανατολισμένη στη διαχείριση εθνικών & ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για λογαριασμό επιχειρήσεων έχοντας αποκτήσει μία εξαιρετική τεχνογνωσία στον τομέα αυτό.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε υποβάλλει επενδυτικές προτάσεις σχεδόν για κάθε αναπτυξιακή ενέργεια που έχει προκηρυχθεί από τις ελληνικές ή κοινοτικές αρχές όπως, αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ και άλλα, με ένα ποσοστό εγκρισιμότητας που υπερβαίνει το 85% (υποβολές προς εγκρίσεις). Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που έχουν ενισχυθεί μέσω των προγραμμάτων αυτών υπερβαίνουν τις 300, έχοντας λάβει περισσότερα από 10.000.000€ σε ενισχύσεις.

Τα στάδια εργασιών σε ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο συνήθως είναι τα εξής:

  • Εύρεση του καλύτερου δυνατού προγράμματος προς αξιοποίηση για λογαριασμό του πελάτη (χωρίς χρέωση)
  • Σύνταξη και υποβολή της πρότασης μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς τους αρμόδιους φορείς (κατόπιν συνεννόησης)
  • Έγκριση πρότασης – συμβασιοποίηση του έργου με τις αρμόδιες υπηρεσίες (κατόπιν συνεννόησης)
  • Διαχείριση έργου (στις περισσότερες των περιπτώσεων η χρέωση των υπηρεσιών μας κυμαίνεται μεταξύ 2% – 5% υπολογιζόμενη επί του τελικού εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης)


Όροι και Προϋποθέσεις
Για κάθε ανάληψη έργου στην κατηγορία εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων, απαιτείται η υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ

Επιπλέον, ως συμβουλευτική εταιρία ετοιμάζουμε και υποβάλλουμε εξατομικευμένες οικονομικές εκθέσεις & μελέτες μου ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων – πελατών και στα επικείμενα επενδυτικά τους σχέδια.

Συνήθως, τέτοιου είδους αιτήματα προκύπτουν από τη διοίκηση της εταιρίας με σκοπό την εξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων, είτε για εσωτερική χρήση, είτε για προώθηση στοιχείων του εντολέα μας προς τρίτα μέρη (τράπεζες, επενδυτές, προμηθευτές κ.α.).

Μία ενδεικτική λίστα εκθέσεων – μελετών ακολουθεί αμέσως:

  • Επιχειρηματικά σχέδια (κατόπιν συνεννόησης)
  • Ανάλυση βιωσιμότητας (κατόπιν συνεννόησης)
  • Κοστολόγηση (κατόπιν συνεννόησης)
  • Ανάλυση χρηματοροών (κατόπιν συνεννόησης)
  • Κλπ. (κατόπιν συνεννόησης)


Όροι και Προϋποθέσεις
Για κάθε συνεργασία για τη σύνταξη τέτοιας μορφής οικονομικών εκθέσεων – μελετών απαιτείται η υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών.