Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ (COVID-19) – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (εστίαση) – ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (eshop)

Σήμερα αν και στο μέσον της εορταστικής περιόδου, έχουμε να σας αναφέρουμε 4 θέματα με εξαιρετικό ενδιαφέρον:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΠΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (COVID-19)
Ανακοινώθηκαν χθες το απόγευμα τα αποτελέσματα από το πρόσφατο πρόγραμμα της Περιφέρειας, για παροχή κεφαλαίου κίνησης με την μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης 200 εκ. ευρώ:
Υποβλήθηκαν: 19.448 προτάσεις
Εγκρίθηκαν: 6.683 προτάσεις (≅ 34%)
Απορρίφθηκαν: 12.765 προτάσεις (≅ 66%)
εκ των οποίων
124 λόγω πολλαπλών υποβολών
126 λόγω αναμόρφωσης της βαθμολογίας
1.044 λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά
11.471 λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρόσκλησης
Ως γραφείο υποβάλλαμε 29 προτάσεις, είχαμε 15 εγκεκριμένες (≅ 52% εγκρισιμότητα) και 14 απορριπτικές αποφάσεις (≅ 48% αρνητικές), ενώ τα χρήματα που δικαιούνται οι πελάτες μας ανέρχονται σε ≅ 400.000€.
Συγκριτικά με το σύνολο των αποφάσεων, τα αποτελέσματα μας είναι σαφώς ανώτερα από τα συνολικά (και δεν είχαμε περιπτώσεις απορρίψεων στις κατηγορίες πολλαπλών υποβολών, αναβαθμολόγησης και ελλείψεων στα δικαιολογητικά) αλλά δυστυχώς σε ένα πρόγραμμα πολύ απαιτητικό σε βαθμολογία με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το κοινό, δεν θα μπορούσαν – εκ του αποτελέσματος – να τύχουν όλοι της πολυπόθητης ενίσχυσης.
Παρ’ όλα αυτά, ευκαιρίες θα δοθούν μέσω των νέων κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής αλλά κυρίως μέσω του νέου ΕΣΠΑ & του Ταμείου Ανάκαμψης (τα οποία αμφότερα ξεκινούν τις δράσεις τους από τις αρχές του 2021).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Προκηρύχθηκε χθες το πρόγραμμα για την εστίαση με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
ΓΕΝΙΚΑ: Η δράση στοχεύει στην στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης, οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19, με την επιχορήγηση της προμήθειας θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου προκειμένου να λειτουργούν σε εξωτερικούς, νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός θα συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60 εκατ. € για το σύνολο της χώρας (50 εκατ. € για ΜΜΕ και 10 εκατ. € για μεγάλες).
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: Μέχρι 100 € για την προμήθεια κάθε θερμαντικού σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα. Μέγιστο ποσό ενίσχυσης για κάθε χώρο εστίασης: 5.000 €.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Α. Να διαθέτουν τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
Β. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
Γ. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ
Δ. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ υπέρυθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομα/μεμονωμένα, ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 01/02/2020 και πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καλύπτεται από αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό ΚΑΔ κατά την ημερομηνία προμήθειας και εξακολουθεί να τον διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης προς χρηματοδότηση. Πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ο λήπτης της ενίσχυσης πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια, αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου καθώς και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα. 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: Έναρξη: 04 ΙΑΝ 2021, ώρα 15:00 – Λήξη: 04 ΜΑΡ 2021, ώρα 17:00
Το πρόγραμμα είναι απαιτητικό λόγω της ταχύτητας που πρέπει να υποβληθεί η εκάστοτε πρόταση. Επομένως με τους ενδιαφερόμενους θα χρειαστεί να επικοινωνήσουμε από τη Δευτέρα 04 ΙΑΝ για τα περαιτέρω.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Στις 29/12 προδημοσιεύθηκε το πρόγραμμα στήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ: Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece” με την μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, ή εναλλακτικά μέσω Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) για εντάξεις μετά την περίοδο εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ: Επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις του “Elevate Greece” με ποσό τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019 από το παρακάτω άθροισμα:
Α. Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης
Β. Αγορές Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
Γ. Παροχές σε Εργαζομένους
Δ. Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: από 5.000 € κατ’ ελάχιστο έως 100.000 € μέγιστο. Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 60.000.000 €.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Α. Δικαιούχοι της Δράσης ΜμΕ Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” και υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μέχρι και 30.06.2021
Β. Λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια
Γ. Έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01.01.2020
Δ. Είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις
Ε. Άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης 2019 ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000€
ΣΤ. Συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα
Ζ. Δεν χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα με τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης
Η. Ο τομέας καινοτομίας της είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), http://www.ependyseis.gr/mis και θα παραμείνει ανοιχτό προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 30.06.2021. Τύπος Αξιολόγησης: άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ: Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολών και λεπτομέρειες για την πρόσκληση θα ανακοινωθούν εντός του Ιανουαρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (eSHOP)
Από τις αρχές του Δεκέμβρη, ανακοινώθηκε από επίσημα χείλη, η επικείμενη δράση για την επιχορήγηση ενεργειών που έχουν σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Το πρόγραμμα – σύμφωνα με πληροφορίες – θα προκηρυχθεί επίσημα εντός του Ιανουαρίου 2021 και λίγο αργότερα θα μπορούν να υποβληθούν οι αντίστοιχες προτάσεις.
Επειδή υπάρχει μεγάλη παραφιλολογία σχετικά με το πρόγραμμα, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος, θα χρειαστεί όλοι να περιμένουμε τον επίσημο οδηγό του προγράμματος, ώστε να γνωρίζουμε τις βασικές προϋποθέσεις του και να μην διασπείρουμε ψευδείς πληροφορίες.
Ούτως ή άλλως ως γραφείο μας ενδιαφέρει εκτός της συμβουλευτικής υποστήριξης και η υλοποίηση των έργων, γιατί όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε έχουμε εκτεταμένη παρουσία στον κλάδο του Web Development & του IT γενικότερα. Για όσους δεν έχουν ήδη κάποιο συνεργάτη που να τους υποστηρίζει σε αυτό το χώρο, μπορούμε να επικοινωνήσουμε για να ξεκινήσουμε μία εποικοδομητική συνεργασία.
Κάποια δείγματα από το portfolio των έργων που έχουμε ολοκληρώσει μπορείτε να δείτε στο παρακάτω link στο ανανεωμένο site της εταιρίας μας:
https://ibres.biz/it-services-gr/
Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε!

Τελευταία ημέρα του έτους, είχαμε πολλά νέα να σας μεταφέρουμε. Ελπίζουμε αυτά και άλλα πολλά που έπονται να είναι η αρχή για μία καλύτερη και πιο δημιουργική χρονιά!
Ευχές Πολλές σε όλους!