Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

Τελευταίο newsletter του έτους με ενημέρωση για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 το οποίο έχει προκηρυχθεί εδώ και λίγες ημέρες και βρίσκεται σε στάδιο υποβολών.
Επίσης, με την αλλαγή της χρονιάς αναμένεται πληθώρα νέων επιχορηγούμενων προγραμμάτων, για τα οποία θα σας κρατήσουμε ενήμερους.
 
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 632.000.000€.
2. Όλες οι αιτήσεις που θα κατατεθούν θα αξιολογούνται και ανάλογα θα δίνεται το ποσοστό της επιδότησης. Δεν θα υπάρχει δηλαδή χρονική προτεραιότητα για τις αιτήσεις.
3. Στοχεύει στο να αναβαθμίσει ενεργειακά τουλάχιστον 105.000 νοικοκυριά μέχρι το 2025.
4. Στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων και των ενεργειακών αναγκών.
5. Η μέση εκτιμώμενη επιδότηση θα φτάνει στο 62%.
6. Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά και ταυτόχρονα για όλη την επικράτεια.
7. Έχει 2 κατηγορίες αιτήσεων: για μεμονωμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και για πολυκατοικίες.
8. Κάθε δικαιούχος θα μπορεί να κάνει μία αίτηση με εξαίρεση την περίπτωση που συμμετέχει σε αίτηση πολυκατοικίας και ισχύουν διαφορετικά όρια.
9. Τα ευάλωτα νοικοκυριά θα υπάγονται σε ξεχωριστή κατηγορία και με ξεχωριστό προϋπολογισμό €100 εκατομμύρια.
10. Η ενεργειακή αναβάθμιση και η παλαιότητα του οικήματος θα έχουν μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας στην αξιολόγηση της αίτησης.
11. Θα υπάρχει μια λίστα επιλαχόντων, έτσι ώστε να αυξηθούν αυτοί που θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα.
12. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 12 μηνών, ενώ το 30% αυτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων 6 μηνών.
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά πρόσωπα, που κατά το φορολογικό έτος 2020 και τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.
Η δε κατοικία, για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να είναι νόμιμη, να χρησιμοποιείται σαν κύρια κατοικία (βάσει εντύπου Ε1), να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα και το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης να είναι στην κατηγορία Γ ή και χαμηλότερη.
 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για την περίπτωση ιδιοκατοίκησης το ποσοστό επιδότησης ξεκινάει από το 40% και μπορεί να φτάσει το 75%.
Στην περίπτωση ενοικίασης / παραχώρησης το ποσοστό επιδότησης ξεκινάει από το 40% και φτάνει στο 65%.
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο μέγιστος προϋπολογισμός παρεμβάσεων για κάθε αίτηση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από:
1. €28.000 για μονοκατοικία / μεμονωμένο διαμέρισμα / διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία.
2. Το γινόμενο του 200 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων σε τ.μ. (όπως προκύπτει από το έντυπο Ε9).
3. Το γινόμενο του 1,0 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh).
Σημείωση: Τα €28.000 είναι το ανώτατο πλαφόν σε κάθε περίπτωση και λαμβάνεται υπόψιν όποιο από τα δύο γινόμενα είναι μικρότερο.
Ενώ οι ενέργειες που επιδοτούνται επιπλέον από το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 είναι οι:
1. Α’ ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
2. Β΄ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
3. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας
4. Σύμβουλος έργου
5. Άδεια / Μελέτη
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση της εκάστοτε πρότασης υπολογίζεται με βάση έναν αλγόριθμο που προκύπτει από τα παρακάτω κριτήρια (παρακάτω παρατίθενται και η στάθμιση του κάθε κριτηρίου):
50% Κόστος εξοικονόμησης ενέργειας
7% Βαθμοημέρες (οι βαθμοημέρες είναι οι ημέρες θέρμανσης, δηλαδή πόσες ημέρες χρειάζεται να θερμαίνεται ένα οίκημα)
5% Ενεργειακή κλάση ακινήτου
3% Παλαιότητα κατασκευής
14% Εισόδημα
7% ΑμεΑ
7% Πολύτεκνοι
7% Μονογονεϊκή οικογένεια
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Κουφώματα
2. Συστήματα θέρμανσης / ψύξης
3. Αερισμός
4. Θερμομόνωση
5. Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
6. Έξυπνα συστήματα διαχείρισης
7. Αναβάθμιση φωτισμού
 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Η πλατφόρμα έχει ξεκινήσει την 13 Δεκεμβρίου 2021 και θα παραμείνει ανοικτή για υποβολές έως 31.01.2022.
2. Η ημερομηνία έναρξης για την επιλεξιμότητα δαπανών είναι η 01/02/2020.
3. Οι όποιες παρεμβάσεις κριθούν επιλέξιμες θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 12 μηνών από την απόφαση υπαγωγής.
4. Εντός των πρώτων 6 μηνών από την υπαγωγή της αίτησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
5. Θα υπάρχει χρονικός ορίζοντας 60 ημερών για να υποβληθεί η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου μόνο για τις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις.
6. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε δάνειο, έχετε 120 ημέρες για την έναρξη και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης θα έχετε 90 ημέρες από την απόφαση υπαγωγής του έργου.
7. Έχετε 1 χρόνο από την υπαγωγή της αίτησης, δηλαδή 365 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρώσετε το σύνολο του έργου.
8. Αν θέλετε να υποβάλετε ένσταση έχετε προθεσμία 10 ημερών από τη δημοσίευση των Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων, Επιλαχουσών και Απορριπτέων αιτήσεων.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Κωδικοί Taxisnet.
2. Δήλωση για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών αν είναι απαραίτητο αυτό και η οποία θα πρέπει να γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα.
3. Ε1 (στο έντυπο αυτό δηλώνεται η κύρια κατοικία ενός φυσικού προσώπου).
4. Ε2 (σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου).
5. Ε9 (σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από έναν δικαιούχοι εμπράγματων δικαιωμάτων αλλά και σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου).
6. Τίτλος Ιδιοκτησίας.
7. Πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή Πιστοποιητικό καταχώρησής του στο Κτηματολογικό Γραφείο.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι το οίκημα θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο. Σε κάθε περίπτωση στη δήλωση θα πρέπει να φαίνεται το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ εκείνου που θα χρησιμοποιεί σαν κύρια κατοικία το οίκημα.
9. Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
10. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων.