Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΑΕΔ)

Στο πεδίο αυτό παρουσιάζονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με 2 επιχορηγούμενα προγράμματα που ενδιαφέρουν αρκετές επιχειρήσεις (Λογιστών & Νέων Θέσεων Εργασίας):

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μόλις εχθές (03.03.2022) προκηρύχθηκε η δράση που αφορά την ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών, καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους, λόγω των διευρυμένων και διαρκών αναγκών χρήσης ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η δράση στοχεύει στο να υποστηρίξει επιχειρήσεις λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών, ώστε να προσαρμόσουν την λειτουργία τους με την αναβάθμιση/απόκτηση της απαραίτητης ψηφιακής υποδομής, να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους και να υποστηρίξουν την επιχειρηματική κοινότητα, τη δημόσια διοίκηση, αλλά και τους πολίτες, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που η πανδημία (COVID 19) δημιούργησε.

Προϋπολογισμός της Δράσης

30 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Ωφελούμενοι της Δράσης

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στα οικεία μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ως εξής: 

Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις και Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Ποσά Ενίσχυσης

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής της επιχείρησής του ως εξής:

Επιχορήγηση έως 2.000 ευρώ

έσοδα χρήσης 2020 <= 20.000 ευρώ

Επιχορήγηση έως 1.500 ευρώ

έσοδα χρήσης 2020 > 20.000 ευρώ

Τα έσοδα προκύπτουν από το έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2020 που υποβλήθηκε το 2021, από τον πίνακα Δ1/Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, κωδικός 500 «Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών».

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι, οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2021 και έως τις 28.02.2022, δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.

Δεν γίνεται αποδεκτή, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης, τροποποιητική δήλωση Ε3, η οποία υποβλήθηκε μετά τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι ωφελούμενοι της δράσης θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. να υποβάλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ,

β. να λειτουργούν νομίμως στη χώρα και να έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και τις 28/02/2022,

γ. να έχουν μέχρι τις 28/02/2022 ως ενεργό κωδικό δραστηριότητας έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ σε τουλάχιστον μία εγκατάσταση της επιχείρησης (έδρα ή/και υποκατάστημα),

δ. να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

Επισημαίνεται ότι η εξέταση της ιδιότητας των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί με βάση στοιχεία που έχουν καταχωριστεί σε σχετικά μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και είναι σε ισχύ μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των δυνητικών ωφελούμενων επιχορηγούνται αποκλειστικά οι ακόλουθες δαπάνες προμήθειας:

α. Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης.

β. Επισημαίνεται ότι στον εξοπλισμό ΤΠΕ συμπεριλαμβάνονται: Desktop PC και περιφερειακά, laptop, servers, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής.

Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία της επιχείρησης και την ψηφιακή αναβάθμιση αυτής. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ ή άλλο όριο το οποίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δίνει τη δυνατότητα απόσβεσης του στοιχείου εντός του έτους απόκτησής του και έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω υπό προϋποθέσεις.

Ενδεικτικά δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ή άλλες ομοειδείς συνδέσεις, οι κάθε είδους συνδρομές σε περιοδικά ή βιβλιοθήκες (έντυπες ή ηλεκτρονικές), καθώς και ο ανακτήσιμος φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1/1/2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: Τετάρτη, 9/3/2022 και ώρα 12:00.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Δευτέρα, 18/4/2022 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 30 ΕΤΩΝ & ΑΝΩ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Λ.Α.Π.)

Μέχρι τις 30 Μαρτίου (και ώρα 15:00) θα παραμείνει ανοικτό το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για αιτήσεις για τον Γ’ κύκλο επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους 50 ετών και άνω, για τις παραπάνω περιφέρειες της επικράτειας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, η διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες και τα ποσά της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής:

α. 473 € μηνιαία (5.676 € ετήσια) για τους ανέργους ηλικίας έως και 49 ετών

β. 568 € μηνιαία (6.816 € ετήσια) για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω

γ. 615 € μηνιαία (7.380 € ετήσια) για τους μακροχρόνια ανέργους

δ. 710 € μηνιαία (8.520 € ετήσια) για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει δέσμευση απασχόλησης μετά το τέλος του προγράμματος και στην επιχορήγηση του μισθολογικού & μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας.