Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΝΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (1 Πρόγραμμα ΟΑΕΔ + 2 Προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-29 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από χθες (12.09.2022), ξεκίνησαν οι υποβολές για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία μέσω ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, τέως ΟΑΕΔ).

Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προτάσεων ορίστηκε η 3η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00.

ΣΚΟΠΟΣ

Η προώθηση της αυτοαπασχόλησης και η ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας της χώρας μέσω της δημιουργίας 3.000 νέων και βιώσιμων επιχειρήσεων από άνεργους 18-29 ετών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ (τέως ΟΑΕΔ) που κατά την αίτηση χρηματοδότησης:

i. Είναι έως 29 ετών

ii. Έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης

iii. Είναι ‘Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση

iv. Έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες και το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800€ και καταβάλλεται σε 3 δόσεις ως εξής:

i. 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

ii. 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά την λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη

iii. 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά την λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα, παρακαλώ συμβουλευτείτε μας.


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Μεταποίηση – Logistics)

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολών μελετών για την 1η προκήρυξη του νέου αναπτυξιακού νόμου 4887/2022 για τον κλάδο της μεταποίησης & των logistics.

Οι υποβολές επιτρέπονται έως την 31η Οκτωβρίου 2022.

To ποσοστό ενίσχυσης δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα δύναται να ανέλθει σε έως και 75%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης (ΚΑΔ 16 έως 32), πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων ή στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ήτοι logistics (ΚΑΔ 52.29.19.03), με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου αναπτυξιακού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 1.000.000€

Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000€

Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000€

Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000€

Για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τους αστικούς συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών, τις οργανώσεις παραγωγών και τις αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, στο ποσό των 50.000€.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Φορολογική απαλλαγή

Επιχορήγηση, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)  

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, μόνο αυτοτελώς

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα καθορίζονται από τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027 και κυμαίνονται:

από 15% έως 50% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις

από 25% έως 70% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις

από 35% έως 75% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη ενισχύσεων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο 100% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών.

Το κίνητρο της επιχορήγησης, χορηγείται στο 80% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγείται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

Στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τα ποσοστά των ενισχύσεων (εκτός επιχορήγησης), χορηγούνται στο 80% των ποσοστών που ορίζει ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων και μόνο υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγούνται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

Επειδή, ο αναπτυξιακός νόμος είναι πολύ απαιτητικός στην προετοιμασία του φακέλου, περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται τηλεφωνικώς ή σε κατ’ ιδίαν ραντεβού.


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Τουρισμός)

Εδώ και λίγες ημέρες, ομοίως έχει ανοίξει το σύστημα για την υποβολή προτάσεων στον αναπτυξιακό νόμο για τον κλάδο του τουρισμού.

Το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό μέχρι την 5η Δεκέμβρη του παρόντος έτους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να αφορούν σε:

i. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων 4 τουλάχιστον αστέρων, εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων μετά πενταετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων,

ii. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), οι οποίες ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων,

iii. Ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων,

iv. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν.4276/2014 (Α΄ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων,

v. Ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας» & υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:

Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, κατατάσσονται σε κατηγορία 5 κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων, ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, με την επιφύλαξη της περ. (ζ) της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν.4887/2022.

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου αναπτυξιακού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 1.000.000€

Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000€

Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000€

Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000€

Για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τους αστικούς συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών, τις οργανώσεις παραγωγών και τις αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, στο ποσό των 50.000€.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Φορολογική απαλλαγή

Επιχορήγηση (μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις)

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης (μόνο αυτοτελώς)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα καθορίζονται από τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027 και κυμαίνονται:

από 15% έως 60% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις

από 25% έως 70% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις

από 35% έως 75% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη ενισχύσεων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο 100% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών.

Το κίνητρο της επιχορήγησης, χορηγείται στο 80% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγείται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

Στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τα ποσοστά των ενισχύσεων (εκτός επιχορήγησης), χορηγούνται στο 80% των ποσοστών που ορίζει ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων και μόνο υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγούνται στο 100% των εν λόγω ποσοστών.

Αντίστοιχα με την προηγούμενη προκήρυξη, το εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο (αναπτυξιακός νόμος – προκήρυξη τουρισμού), είναι πολύ απαιτητικό σε ετοιμασία φακέλου και για περισσότερες πληροφορίες θα χρειαστεί να επικοινωνήσουμε κατ’ ιδίαν ή τηλεφωνικώς.