Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΙΣΧΥ & ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ

Το τελευταίο διάστημα όπως παρατηρείτε οι περισσότεροι υπάρχει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ από επιχορηγούμενα προγράμματα και λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία προέρχονται από το Προσωρινό Πλαίσιο Στήριξης (λόγω Covid-19), το Ταμείο Ανάκαμψης, το Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 αλλά και τον Εθνικό Αναπτυξιακό Νόμο. Όλα φυσικά προκύπτουν από την ανάγκη ενίσχυσης των οικονομιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να εξέλθουν αυτές από την κρίση, ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Επομένως, είναι μια περίοδος που κρύβει ευκαιρίες, όπου ο κάθε επιχειρηματίας (υφιστάμενος ή υποψήφιος), πρέπει να τις “εκμεταλλευτεί”, ώστε να θέσει την επιχείρησή του σε αναπτυξιακή τροχιά και να επιτύχει εύλογους αντικειμενικούς στόχους.

Πάμε παρακάτω να αποτυπώσουμε τι καινούριο έχει προκηρυχθεί τις τελευταίες ημέρες, τα λοιπά προγράμματα που βρίσκονται στο στάδιο των υποβολών αλλά και κάποια τα οποία αναμένονται προσεχώς:

Ν Ε Α   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ (επιχορήγηση)

Η Δράση αφορά την ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-19, καθώς η λειτουργία τους έχει ανασταλεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των γενικών περιοριστικών μέτρων στη χώρα. Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού), μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει ένα κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στο εγγύς μέλλον, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Προϋπολογισμός της Δράσης: 16.000.000€ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Δικαιούχοι της Δράσης: Επιλέξιμες είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων (ανεξαρτήτως νομικής μορφής) οι οποίες διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα, σε διακριτό της οικίας τους χώρο.

Επιδότηση: Έως 18.000€ ανά ωφελούμενη επιχείρηση.

Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση, θα χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό για την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών.

Το κατ’ αποκοπή ποσό αφορά στο 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 2019 και αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την 01/01/2020.

Να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019, έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης.

Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός τους έτους 2019 ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019. Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo).

Επιδοτούμενες Δαπάνες

1. Ενοίκια επαγγελματικού χώρου.

2. Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ.

3. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ.)

4. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.).

5. Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών.

6. Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου).

7. Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού,  προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Δευτέρα 31/05/2021 και ώρα 12:00

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 28/07/2021 και ώρα 17:00

Για ΔΩΡΕΑΝ προέλεγχο επιλεξιμότητας παρακαλούμε πολύ όπως μας αποστείλετε Ε3 του 2019 καθώς και τους ΚΑΔ (από την προσωποποιημένη πληροφόρηση που αφορά την επιχείρηση μέσω taxis).

2. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (επιχορήγηση)

Προκήρυξη 5ου κύκλου καθεστώτος ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Υποβολή επενδυτικών σχεδίων προς χρηματοδότηση το διάστημα 25/05 – 30/07/2021

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθεστώτος ενίσχυσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ είναι:

· Απευθύνεται στις ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ δηλ. ως 50 ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας) και ως 10.000.000€ κύκλο εργασιών ή ενεργητικό.

· Δεν υφίστανται περιορισμοί διάρκειας λειτουργίας και είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενων ή υπό σύσταση.

· Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά και κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν στα βαθμολογικά κριτήρια (αριθμοδείκτες επίδοσης, χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα, απασχόληση με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικά χαρακτηριστικά φορέα όπως καινοτομία, εξωστρέφεια και περιοχή εγκατάστασης). Χρηματοδοτούνται όλες οι προτάσεις που συγκεντρώνουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία μέχρι την κάλυψη του προϋπολογισμού.

· Η ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής είναι το 7.

Διάρκεια υποβολής οικονομοτεχνικών μελετών: Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται προς χρηματοδότηση το διάστημα 25/5-31/7/2021.

Επιλέξιμα σχέδια

· Δημιουργία νέας μονάδας.

· Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.

· Διαφοροποίηση παραγωγής μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, εφ΄ όσον οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση ή που στα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία δεν αποτυπώνεται η παραπάνω προϋπόθεση, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου.

· Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, εφ΄ όσον οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια 3 προηγούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής 3 τουλάχιστον κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις ή που στα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με την δραστηριότητα αποσβέσεις, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου.

· Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που αφορούν αποκλειστικά μηχανολογικό εξοπλισμό όχι παλαιότερου των 7 ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης του, που ανήκει σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και προέρχεται από παραγωγική μονάδα για την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

– η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,

– η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου που δεν σχετίζεται με τον πωλητή,

– η οικεία συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς,

– στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από άλλα καθεστώτα ενισχύσεων εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες, και

– η αγορά πραγματοποιείται από ΜΜΕ,

Σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ως κύριο τόπο εγκατάστασης περιοχή που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ’ της Συνθήκης, οι ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή. Ως νέα οικονομική δραστηριότητα νοείται κάθε δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός ΚΑΔ στατιστικής ταξινόμησης) με ήδη ασκούμενη από το φορέα δραστηριότητα.

· Σε κάθε επενδυτικό σχέδιο είναι υποχρεωτική η διασφάλιση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ποσοστά Επιδότησης

Από 30% – 55% (εξαρτάται από την περιφέρεια υλοποίησης – π.χ. η Κεντρική Μακεδονία υπάγεται στο 55%)

Οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης.

Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12, για τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

Βιομηχανία τροφίμων

Ποτοποιία

Παραγωγή προϊόντων καπνού

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

Κατασκευή ειδών ένδυσης

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

Κατασκευή επίπλων

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού (αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ)

Επεξεργασία λυμάτων

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων · ανάκτηση υλικών

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο εκάστοτε ισχύον Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον καταρτίζονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων ή υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων

Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)

Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3 αστέρων

Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας (έκδοση σήματος λειτουργίας) ή από την ημερομηνία που αναφέρεται στην απόφαση ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, (εφόσον τμήμα της εντάσσεται στο εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο).

Επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων,

– Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων,

– Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2 αστέρων,

– Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμοί ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.).

– Ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α 155), υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

Τηλεπικοινωνίες

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες: δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου, φωτογραφικές δραστηριότητες, δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας, άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

Υπηρεσίες βιβλιοθηκών

Δραστηριότητες μουσείων

Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ.,

Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)

Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης

Και άλλες δραστηριότητες

Ελάχιστα Όρια Προϋπολογισμών

Πολύ Μικρές (ως 10 ΕΜΕ και ως 2.000.000€ κύκλο εργασιών ή ενεργητικό): από 100.000€

Μικρές: (ως 50 ΕΜΕ και ως 10.000.000€ κύκλο εργασιών ή ενεργητικό): από 150.000€

ΚΟΙΝΣΕΠ, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί: από 50.000€

Ιδία Συμμετοχή

Η ίδια συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση/δάνειο, με την προϋπόθεση ότι το 25% του δανείου δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Α. Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ

a. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων, κατασκευές διασφάλισης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. (υπάρχουν ανώτατα όρια ανά δραστηριότητα).

b. Αγορά του συνόλου ή μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), από ΜΜΕ, που έχει διακόψει τη λειτουργία της (υπό προϋποθέσεις)

c. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας

d. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

e. Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

ΑΫΛΕΣ

a. Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων

b. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου για διάστημα 2 ετών από τη δημιουργία τους.

Β. Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

· Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

· Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Κατηγορίες Ενισχύσεων

Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, που προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.

Επιχορήγηση, που συνίσταται στη δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών και παρέχεται στις περιπτώσεις που η επιχείρηση καλύπτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, που συνίσταται στην κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη.

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, που συνίσταται στην κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο Τα είδη ενισχύσεων παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά υπό προϋποθέσεις.

Αντίστοιχα, εκτός της προκήρυξης του 5ου κύκλου καθεστώτος ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ και η προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» για προτάσεις που πρόκειται να υποβληθούν μέχρι και την 30.09.2021. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

3. ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ (επιχορήγηση)

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη Δράση είναι:

Υφιστάμενες ΜμΕ

Νέες ΜμΕ

Υπό σύσταση ΜμΕ

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ομάδες Συνεργατικών Σχηματισμών, οι οποίες συγκροτούνται από τουλάχιστον 3 υφιστάμενες και νέες ανεξάρτητες μεταξύ τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), με κάθετες, συμπληρωματικές, ή/και ομοειδείς δραστηριότητες.

Στο συνεργατικό σχήμα απαιτείται να συμμετέχει τουλάχιστον μία υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση.

Στους επιλέξιμους Δικαιούχους και για κάθε συνεργατικό σχηματισμό μπορεί να περιλαμβάνεται και μία (το πολύ) υπό ίδρυση MμE, η οποία θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας.

Περίοδος υποβολής από 31/05/2021 έως 30/07/2021 (ώρα 15:00).

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, το συνολικό ύψος των οποίων ανά συνεργατική πρόταση θα κυμαίνεται από 400.000€ έως 3.000.000€ κλιμακούμενο ανάλογα με τον αριθμό επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο προτεινόμενο σύμφωνο συνεργασίας.

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης/στήριξης, για τις δαπάνες που επιχορηγούνται βάσει του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

Κτίρια – Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις

Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Τεχνικές εγκαταστάσεις

Μεταφορικά μέσα

Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας

Πιστοποίηση συστημάτων και προϊόντων / υπηρεσιών

Λογισμικό και συστήματα οργάνωσης

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

Προβολή – Προώθηση προϊόντων σε αγορές στόχους

Δαπάνες ίδρυσης και παροχής υπηρεσιών

Απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.

Ισχύουν πολλοί επιμέρους όροι και προϋποθέσεις για τα οποία θα χρειαστεί να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικώς ή κατ’ ιδίαν.

4. ΤΕΠΙΧ ΙΙ (χρηματοδοτικό)

Έναρξη υποβολών: 12 Μάϊου 2021

Αφορά δάνεια επενδυτικού σκοπού (25.000€ – 1.500.000€)

Διάρκεια δανείου 5-10 έτη

Περίοδος χάριτος έως 24 μήνες

Επιτόκιο Euribor 3M + spread + εισφορά Ν.128/75

Λογισμός τόκων στο τέλος 6ου & 12ου μήνα εκάστου έτους

Αποπληρωμή κεφαλαίου σε ισόποσες μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α   Σ Ε   Ι Σ Χ Υ   Γ Ι Α   Υ Π Ο Β Ο Λ Ε Σ   Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν

1. ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (επιχορήγηση)

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000€ ανά ΑΦΜ.

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:

Α. Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.

Β. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.

Γ. Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.

Δ. Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

Ε. Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Επισημαίνεται επίσης ότι:

Α. Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.

Β. Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση & του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την Επικράτεια με την μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Για το λόγο ότι έχουμε ήδη μεγάλο όγκο προτάσεων – μελετών για το παρόν πρόγραμμα είναι χρήσιμη η αποστολή προς εμάς μέσω email των παρακάτω πρώτων εγγράφων ώστε να προβούμε σε δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας:

A. ΚΑΔ (από προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσω taxis).

Β. Ε3 του 2019.

Γ. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 2020.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (επιχορήγηση)

Από 28.04.2021

Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μίας νέας οικονομικής οντότητας. Τουλάχιστον το 40% των θέσεων του προγράμματος θα αφορά σε άνεργες γυναίκες που επαναδραστηριοποιούνται μέσω της δημιουργίας νέας επιχείρησης.

Προϋπολογισμός:

80.000.000€

Βασικές Προϋποθέσεις:

1. Να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 01/01/2012 και έως την 31/10/2020.

2. Να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθμού συγγένειας.

3. Να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική / επιχειρηματική δραστηριότητα από την 01/11/2020 και έως την ημερομηνία δημοσίευσης της νέας τροποποιητικής ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι έως την 27/04/2021.

4. Να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 27/04/2021 και μετά. Στο πρόγραμμα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και άνεργοι, που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ΔΟΥ το αργότερο εντός 2 μηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

5. Να έχουν καταβάλει για 1 τουλάχιστον έτος ή ρυθμίσει τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ, του Ειδικού Λογαριασμό Ανεργίας της παρ. β’ του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), πριν την υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης – επιχειρηματικού σχεδίου για υπαγωγή στο πρόγραμμα και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

6. Να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης. Όσοι τυχόν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκομίζουν μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα, και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Από το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο 5, παρακρατείται ποσοστό 25% το οποίο αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους. Το ύψος της οφειλής των ανωτέρω προσώπων και η μη υπαγωγή τους σε ρύθμιση βεβαιώνεται από τον ΕΦΚΑ.

7. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ).

8. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

9. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. H υπηρεσία διατηρεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ στο αρχείο της το οποίο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482/2005 (Β΄400) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και εφόσον πρόκειται για Έλληνα υπήκοο, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης υπηρεσία. Το αρμόδιο ΚΠΑ2 απευθύνει αίτημα προς το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο και τους όρους που περιέχονται στην απόφαση, για την έκδοση και αποστολή του πιστοποιητικού. Οι ομογενείς ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες / επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις), είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων.

Διάρκεια Επιχορήγησης:

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες.

Ποσό Επιχορήγησης:

α) έως 12.000€ για ατομικούς επιχειρηματίες / επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%

β) έως 9.000€ / ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και

γ) έως 8.000€ / ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις.

Ισχύουν και άλλοι ειδικοί όροι & προϋποθέσεις για τους οποίους θα χρειαστεί να μιλήσουμε τηλεφωνικά ή κατ’ ιδίαν.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-29 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (επιχορήγηση)

Από 10.05.2021 και για έναν μήνα

Αντικείμενο της δράσης είναι  η προώθηση στην αυτοαπασχόληση, 2.900 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες, καθώς  ποσοστό 60% των δικαιούχων των ενισχύσεων θα είναι γυναίκες.

Η δράση αφορά στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Προϋπολογισμός:

43.400.000€ (σε τρεις ετήσιους κύκλους)

Βασικές Προϋποθέσεις:

Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης  στη δράση, πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1.  Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 έως 29 ετών.

2. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης και να πληρούν το ηλικιακό κριτήριο κατά την αίτηση χρηματοδότησης και κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ. Ο έλεγχος της ιδιότητας του εγγεγραμμένου ανέργου εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, 18-29 ετών, διενεργείται: α) κατά την αξιολόγηση με σημείο αναφοράς / ελέγχου την ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ και β) πριν την έναρξη της δράσης, δηλαδή μία ημέρα πριν την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ.

3. Να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

4. Να είναι ‘Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

5. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι δυνητικά δικαιούχοι επισυνάπτουν ηλεκτρονικά – κατά την αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) – το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Οι ομογενείς ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας  προέλευσης.

6. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.

7. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, υπό προϋποθέσεις και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της θετικής αξιολόγησης (έγκρισης) της πρότασής τους, σύμφωνα με τον  πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων (αρχικό και συμπληρωματικό). Δύναται να δοθεί παράταση 30 ημερών μετά από αίτηση επιμήκυνσης του διαστήματος των 60 ημερών εκ μέρους του δυνητικά δικαιούχου και μετά από σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.

8. Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά είτε ως μέλος νομικού προσώπου / νομικής οντότητας).

9. Οι δυνητικά δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων.

Διάρκεια Επιχορήγησης:

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

Ποσό Επιχορήγησης:

Το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων / δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 14.800€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

α) 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

β) 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

γ) 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Ισχύουν και άλλοι ειδικοί όροι & προϋποθέσεις για τους οποίους θα χρειαστεί να μιλήσουμε τηλεφωνικά ή κατ’ ιδίαν.

4. ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ (χρηματοδοτικό)

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει προϋπολογισμό 100.000.000€ από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), και πέντε χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Σχεδιάζεται να χορηγηθούν περίπου 500.000.000€ σε εγγυημένα επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να προβούν σε επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες.

Επιλέξιμες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας με την τήρηση των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 1407/2013.

Με την εγγύηση του Ταμείου, οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα παρέχουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλότοκα δάνεια, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής. Η εγγύηση θα καλύπτει έως και το 80% των ζημιών κάθε δανείου και τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις  31.12.2023.

5. ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟ COVID-19 ΜΕΣΩ ΕΑΤ (χρηματοδοτικό)

Χρηματοδότηση προς Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που κατά την 31.12.2019 είχαν κύκλο εργασιών έως 200.000€ ή έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα, που κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών) κατά την ημερομηνία της αίτησης και κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται προβληματικές

Δεν είναι επιλέξιμες όσες επιχειρήσεις, έχουν ενταχθεί στον Α’ και Β’ Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας. Ισχύουν και λοιπά κριτήρια αποκλεισμού.

Παρέχεται εγγύηση ύψους 80% ανά δάνειο κεφαλαίου κίνησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – HDB.

Τα δάνεια σε επιχειρήσεις θα πρέπει να συναφθούν με ημερομηνία χορήγησης (εκταμίευση των Δανείων) έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Σκοπός χορήγησης των Δανείων είναι το Κεφάλαιο Κίνησης.

Δάνεια με διάρκεια έως 5 έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

Τα Δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.

Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση / αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Ύψος δανείου 50.000 ευρώ ή το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες (όποιο από τα 3 στοιχεία είναι μικρότερο)

Η παρεχόμενη Εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021. Με τον όρο «χορήγηση» νοείται, ο χρόνος εκταμίευσης των Δανείων αυτών. Η εγγύηση καλύπτει το δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής στο πλαίσιο του δανείου. Η εγγύηση έχει πενταετή διάρκεια. Το αίτημα κατάπτωσης, ωστόσο, είναι δυνατό να υποβληθεί μέχρι και την 31.12.2027, εάν έχει συντρέξει το γεγονός υπερημερίας μέχρι την 31.12.2026.

Το επιτόκιο των δανείων επιβαρύνει τον Δανειολήπτη και μπορεί να συμφωνηθεί κυμαινόμενο ή σταθερό και θα εξαρτηθεί από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε συνεργαζόμενης τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη και τον μηχανισμό μετακύλησης του οφέλους της εγγύησης προς επιχείρηση. Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,60% ετησίως), σε όσες χρηματοδοτήσεις οφείλεται τέτοια εισφορά.

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα Δάνεια είναι δυνατόν να λαμβάνονται, πέραν της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας και πρόσθετες καλύψεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις), αλλά μόνο στον βαθμό που αυτό δικαιολογείται δεδομένης της Εγγύησης, τηρουμένων των διατάξεων του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθεστώτος για το Ταμείο. Στο πλαίσιο αυτό η κάθε συνεργαζόμενη τράπεζα θα διατηρεί σε κάθε χρονική στιγμή άνοιγμα τουλάχιστον 20% επί του κάθε εγγυημένου χαρτοφυλακίου δανείων, προκειμένου να αποφευχθεί σύγκρουση συμφερόντων.

Η πιστούχος επιχείρηση δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολό του το δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση.

Ισχύουν προμήθειες εγγυήσεων & εξόδων φακέλου.

6. COSME COVID-19 (χρηματοδοτικό)

Με την εγγύηση που παρέχεται από το COSME Loan Guarantee Facility & το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων παρέχονται νέες χρηματοδοτήσεις, με στόχο την άμεση ρευστότητα των επιχειρήσεων για την ανακούφισή τους από τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19.

Χρηματοδότηση με τη μορφή δανείου ή πιστωτικού ορίου για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Χρηματοδότηση έως 150.000€, ανάλογα με τις ανάγκες, τα οικονομικά στοιχεία και το ύψος του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης.

Διάρκεια χρηματοδότησης 1-10 χρόνια.

Μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων επειδή υπάρχει εγγύηση του ΕΤαΕ.

7. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19 – Β’ ΚΥΚΛΟΣ (επιχορήγηση)

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα αλλά και υφίστανται σημαντική ζημία λόγω των συνεπειών από τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της έξαρσης της πανδημίας της νόσου COVID-19. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών.

1. Απευθύνεται: Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα.

2. Περίοδος Υποβολής: Από 01.03.2021 έως 09.06.2021.

3. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την ένδειξη: «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID 19». Ο δυνητικός λήπτης υποβάλλει μία αίτηση χρηματοδότησης ανά Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, η οποία αφορά στο σύνολο των επιλέξιμων υποχρεώσεών του προς αυτό.

4. Προϋπολογισμός Δράσης: 200.000.000€.

8. ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (επιχορήγηση)

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 με την μορφή παροχής μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης) για ποσά μεταξύ 5.000€ – 100.000€. Λήξη υποβολών: 30.09.2021.


Α Ν Α Μ Ε Ν Ο Μ Ε Ν Α   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (επιχορήγηση)

Το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί λίαν συντόμως και θα είναι βασισμένο στην λογική του παρεμφερούς προγράμματος της Επανεκκίνησης της Εστίασης. Να αναμένετε εντός των προσεχών ημερών αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος από εμάς.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (επιχορήγηση)

Αναμένεται προκήρυξη στα πρότυπα των ΠΕΠ COVID-19, για την κάλυψη μέρους δαπανών όπως, παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικούς τόκους & συναφή έξοδα.

Ποια θα είναι τα κριτήρια επιλογής

Οι επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής:

Να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.

Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούνται.

Να παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020.

Να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου.

Η στήριξη δεν θα αφορά επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για:

παροχές σε εργαζόμενους,

ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων,

ενέργεια,

ύδρευση,

τηλεπικοινωνίες,

ενοίκια,

λοιπά λειτουργικά έξοδα, και

χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα.

Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3. Ως ενισχύσεις θα λαμβάνονται υπόψη οι ενισχύσεις που έλαβε η επιχείρηση μέσα στο 2020, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.

Το ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται με βάση την πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%. Παράλληλα, θα υπάρχουν και ανώτατα όρια στο ύψος της ενίσχυσης, το οποίο:

Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019, με ειδική μέριμνα, όμως, για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα.

Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα υποχρεωθούν να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η πλατφόρμα για το πρόγραμμα λογικά θα ανοίξει για υποβολές σήμερα 31η Μαΐου.

3.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (επιχορήγηση)

Το 2ο 10ήμερο του Ιουνίου αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος που αφορά τους δικηγόρους, επομένως σε λίγες ημέρες θα ακολουθήσει λεπτομερές newsletter με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εν λόγω προγράμματος.

4. e-ΛΙΑΝΙΚΟ – Β’ Κύκλος (επιχορήγηση)

Αναμένεται προκήρυξη του Β’ κύκλου της δράσης “e-Λιανικό” για την κατασκευή ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού καταστήματος συν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, για επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, γιατί έχουν παραμείνει αδιάθετα κονδύλια από τον Α’ κύκλο του προγράμματος. Να σημειωθεί επίσης, ότι τα αποτελέσματα του Α’ κύκλου για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα ανακοινωθούν επίσημα εντός του Ιουνίου (για 2 Περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας έχουν ήδη ανακοινωθεί).

Ελπίζουμε να αφιερώσατε χρόνο για μία πρώτη γρήγορη ματιά στα παραπάνω προγράμματα που είναι χωρισμένα σε 3 ενότητες (ΝΕΑ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ).