Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-45 (με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία)

Συνέχεια των ανακοινώσεων νέων προγραμμάτων, αυτήν την φορά με το πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, που έχουν δημιουργήσει από 01/01/2022 πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών (για 3.220 νέους ελεύθερους επαγγελματίες), στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας (Κεντρική Μακεδονία – Ανατολική Μακεδονία & Θράκη – Ήπειρο – Θεσσαλία – Δυτική Ελλάδα) & στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Από 31 Οκτωβρίου 2022 (ώρα 13:00) έως 02 Δεκεμβρίου 2022 (ώρα 15:00).

ΠΟΣΟ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων / δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 14.800€ (100% επιχορήγηση) και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

α. 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

β. 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

γ. 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης στη δράση, πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες / επιχειρηματίες (άνεργοι πριν την ίδρυση της νέας επιχείρησης), ηλικίας 30 έως 45 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται η πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

2. Οι ωφελούμενοι πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης στη δράση, πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 30 έως 45 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 46ο) έως την ημερομηνία έναρξής τους στη ΔΟΥ.

β. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης και στη συνέχεια,

γ. Να έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ (μετά την 01/01/2022 και υποχρεωτικά πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης).

δ. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

ε. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Κατά την αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτικής πρότασης), επισυνάπτεται ηλεκτρονικά – το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης του επαγγελματία – πρώην ανέργου. Για τους ομογενείς ή τους πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.

στ. Ο ωφελούμενος επαγγελματίας να μην έχει επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ της Δ.ΥΠ.Α στο παρελθόν.

ζ. Ο ωφελούμενος επαγγελματίας δεν απασχολείται με μισθωτή απασχόληση μετά την έναρξη εργασιών της επιχείρησης.

η. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο ωφελούμενος επαγγελματίας κατέχει τουλάχιστον το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

θ. Η δραστηριότητα της επιχείρησης ανήκει στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας.

ι. Ο ωφελούμενος επαγγελματίας διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή τουλάχιστον ένας από τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση.

ια. Η επιχείρηση να διαθέτει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ιβ. Να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας και συγκεκριμένα εντός των επιλέξιμων περιφερειών της παρούσας πρόσκλησης.

ιγ. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης.

ιδ. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, κ.α.).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.


Κατά τα άλλα ισχύουν και λοιποί ειδικοί όροι & προϋποθέσεις για τους οποίους θα χρειαστεί να μιλήσουμε τηλεφωνικά ή κατ’ ιδίαν.