Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Εξοικονομώ – Επιχειρώ”

Η “βροχή” προγραμμάτων συνεχίζεται, με την προδημοσίευση του προγράμματος “Εξοικονομώ – Επιχειρώ” μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.

Σχετικά με το πρόγραμμα αυτό, τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η διαβούλευσή του και σε περίπου έναν μήνα θα προκηρυχθεί επίσημα.

Για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους του προγράμματος θα σας ενημερώσουμε με νεότερο newsletter.


ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις που θα συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι παρεμβάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων της χώρας.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται συνολικά σε 200 εκατ. € και θα κατανέμεται διακριτά σε:

• 100 εκ € για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών

• 100 εκ € για τον κλάδο Τουρισμού

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται οι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις εκτός κάποιων εξαιρέσεων, π.χ. δημόσιες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε οργανωμένο δίκτυο τύπου franchising – shop in shop – πρακτόρευσης, οι επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου κ.α.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μεταξύ άλλων, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή πρότασης:

• Να έχει συσταθεί ως επιχείρηση, με επιλέξιμο για τη Δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2020.

• Να έχει κλείσει πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

• Να δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια.

• Να έχει την ιδιότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης.

• Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο αδειοδοτικό έγγραφο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητα.

• Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., συνεταιρισμός

• Να προσκομισθεί Υ/Δ του νόμιμου εκπρόσωπου της επιχείρησης ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση στο ακίνητο και εφόσον υπάρχει να έχει ήδη τακτοποιηθεί.

• Να έχει ολοκληρωθεί η διενέργεια ενεργειακού ελέγχου της επιχείρησης στην υφιστάμενη κατάσταση της και να προκύπτει από τα προτεινόμενα σχέδια εξοικονόμηση ενέργειας.

• Σε περίπτωση που η αίτηση περιλαμβάνει μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών υποδομών και εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης των παρεμβάσεων απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ).

• Να επιτυγχάνει τουλάχιστον τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο, σύμφωνα με την σχετική ενότητα.

• Να υποβάλλει μία & μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

• Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

• Να δεσμευτεί ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

• Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

• Να μην είναι προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων.

• Να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της πρότασης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές).

• Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα 3 ετών μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

• Για τις δαπάνες που υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

• Ως προς το σύνολο του έργου όσο και τις επιμέρους ενέργειες, ισχύουν οι προϋποθέσεις σώρευσης που ορίζονται στον Κανονισμό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) και τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

  • Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος Π/Υ) έως 100.000 €.
  • Για τον κλάδο του Τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 50.000 € έως και 500.000 €. Η δυναμικότητα της μονάδας θα πρέπει να είναι έως 100 κλίνες.

Στα άνω όρια δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε πρότασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

• Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης.

• Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών.

• Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες.

• Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες.

• Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters).

• Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες.

• Επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταικά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών.

• Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο.

• Συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

• Υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή.

• Υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή.

• Υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων για την παρακολούθηση & διαχείριση του έργου.

• Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.

• Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων του ενεργειακού ελέγχου σχετικές με τους σκοπούς της δράσης.

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

• Εργασίες συντήρησης.

• Κινητά στοιχεία, μη μόνιμου χαρακτήρα (πχ κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες, κλπ).

• Λοιπός εξοπλισμός που δε συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

• Εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς και τέλη.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

50% για τις μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

40% για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

40% για όλες εταιρίες ΜΜΕ (μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις) για υποστηρικτικές δαπάνες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική (οι καλύτερες σε βαθμό προτάσεις θα τύχουν έγκρισης) και ΔΕΝ θα εφαρμοστεί ο κανόνας FIFO (First In – First Out, δηλαδή δεν θα λάβουν απαραίτητα έγκριση οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν πρόταση νωρίς).


Για τυχόν απορίες σχετικά με το παραπάνω πρόγραμμα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Επίσης, χρήσιμο είναι να αναφέρουμε ότι λόγω ενεργοποίησης πολλών προγραμμάτων ταυτόχρονα & του μεγάλου όγκου μελετών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως γραφείο, θα χρειαστεί όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί στην έγκαιρη και ορθή λήψη – διαχείριση των προαπαιτούμενων εγγράφων, ώστε να ολοκληρωθεί το εκάστοτε έργο στην ώρα του και στο σύνολο των προϋπολογιζόμενων δαπανών.