Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

(ΠΕΠ-ΚΜ COVID “ΔΙΕΞΟΔΟΣ” – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ!!!

Το παρόν newsletter απευθύνεται σε 25 πελάτες μας που είναι ενταγμένοι & έχουν επιχορηγηθεί κατά 100% στα πλαίσια των προγραμμάτων ΠΕΠ COVID “ΔΙΕΞΟΔΟΣ” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & της ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.
Θα χρειαστεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κάλυψη των υποχρεώσεων έναντι των κανονισμών σε συνεννόηση με τον λογιστή σας, γιατί θα υπάρξει επανέλεγχος τους επόμενους μήνες.
Παρακάτω ακολουθεί χρήσιμη ενημέρωση για κάθε ένα από τα 3 αναφερθέντα προγράμματα:


1. ΠΕΠ-ΚΜ COVID “ΔΙΕΞΟΔΟΣ” – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης ορίζεται η 1/1/2021.
Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021 στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης, ποσά τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών, θα πρέπει να επιστραφεί.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:
a. των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
b. των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
c. του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
d. του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
e. του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
f.  Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Οι κωδικοί δαπανών του Ε3 που συνδέονται με το παραπάνω πρόγραμμα είναι οι εξής: 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η κάλυψη των ποσών που έχουν ληφθεί ως επιχορήγηση σε συνάρτηση με τα πεδία του Ε3, που μόλις αναφέραμε, η επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει το ποσό της διαφοράς.
Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να προβεί στο χρονικό διάστημα έως το τέλος του έτους 2021 σε αγορές που εμπίπτουν στους άνωθεν κωδικούς, πάντα σε συνεννόηση με το λογιστή της εκάστοτε επιχείρησης.


2. ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1/4/2021.
1. Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021. Τούτο θα αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών:
a. 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας
b. 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια)
c. 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021
Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των 3 κωδικών που αναφέρονται παραπάνω.
2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ στα σχετικά φορολογικά στοιχεία του λήπτη της ενίσχυσης, διαπιστωθεί ότι το ποσό που έχει καταβληθεί είναι μεγαλύτερο από το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το ίδιο διάστημα, η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος ποσού και του 70% του αθροίσματος δηλωθέντων ποσών στους ανωτέρω Κωδικούς, θα επιστρέφεται.
3. Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων από την παρούσα Δράση και τις αναφερόμενες Δράσεις των ΠΕΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.

Το Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο έως την 28.02.2022.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το σχετικό αίτημα από το λήπτη της ενίσχυσης το συνολικά καταβληθέν ποσό ανακτάται εντόκως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 16 ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ» της παρούσας πρόσκλησης.
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Η επαλήθευση αφορά στην επιβεβαίωση των παρακάτω:
α) ότι το ύψος του κύκλου εργασιών του έτους 2020 που δηλώθηκε στην αίτηση χρηματοδότησης είναι ακριβές. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακρίβειας, εάν η μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του έτους 2019 είναι μεγαλύτερη ή ίση του 30%, δεν υπάρχει επίπτωση, ειδάλλως το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και αναζητείται εντόκως από το λήπτη της ενίσχυσης.
β) ότι η επιχείρηση προέβη στην αγορά πρώτων υλών δαπανώντας τη χορηγηθείσα επιχορήγηση. Ειδικότερα, επιβεβαιώνεται ότι η καταβληθείσα επιχορήγηση είναι μικρότερη ή ίση του 70% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στους Κωδικούς 361, 363 και 364 των υποβαλλόμενων Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021. Το αίτημα συνοδεύεται από τα φορολογικά έντυπα υποβολής ΦΠΑ της περιόδου λειτουργίας μέχρι 31/12/2021 που επιβεβαιώνουν την ανάλωση της χορηγηθείσας επιχορήγησης. Σε αντίθετη περίπτωση το υπερβάλλον ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και αναζητείται εντόκως από το λήπτη της ενίσχυσης.
γ) το άθροισμα της καταβληθείσας επιχορήγησης από την παρούσα δράση, και των τυχόν επιχορηγήσεων που έχει λάβει ή θα λάβει ο λήπτης της ενίσχυσης στο πλαίσιο δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορούν κεφάλαιο κίνησης με υποχρέωση ανάλωσης εντός του 2021, δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 Σύνολο φορολογητέων εισροών του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/1/2021 – 31/12/2021. Σε αντίθετη περίπτωση το υπερβάλλον ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της ενίσχυσης που χορηγήθηκε τελευταία καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και αναζητείται εντόκως από το λήπτη της ενίσχυσης. Για την επαλήθευση του ανωτέρω σημείου προσκομίζεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του λήπτη της ενίσχυσης.


3. ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1/4/2021.
Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021. Τούτο θα αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών:
a. 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας
b. 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και
c. 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
d. 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.α των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.
Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των τεσσάρων (4) κωδικών που αναφέρονται παραπάνω.
2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ στα σχετικά φορολογικά στοιχεία του λήπτη της ενίσχυσης, διαπιστωθεί ότι το ποσό που έχει καταβληθεί είναι μεγαλύτερο από το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363, 364 και 365 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το ίδιο διάστημα, η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος ποσού και του 70% του αθροίσματος δηλωθέντων ποσών στους ανωτέρω Κωδικούς, θα επιστρέφεται.
3. Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων από την παρούσα Δράση και τις αναφερόμενες Δράσεις των ΠΕΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.
4. Η δικαιούχος επιχείρηση στην οποία καταβλήθηκε προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης, θα πρέπει στο έτος 2021 να απασχολήσει Προσωπικό τουλάχιστον ίσο με 0,5 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Τούτο θα αποδεικνύεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Το Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο έως την 28.02.2022.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το σχετικό αίτημα από το λήπτη της ενίσχυσης το συνολικά καταβληθέν ποσό ανακτάται εντόκως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 16 ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ» της παρούσας πρόσκλησης.
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Η επαλήθευση αφορά στην επιβεβαίωση των παρακάτω:
α) ότι το ύψος του κύκλου εργασιών του έτους 2020 που δηλώθηκε στην αίτηση χρηματοδότησης είναι ακριβές. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακρίβειας, εάν η μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του έτους 2019 είναι μεγαλύτερη ή ίση του 30%, δεν υπάρχει επίπτωση, ειδάλλως το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και αναζητείται εντόκως από το λήπτη της ενίσχυσης.
β) ότι η δημόσια χρηματοδότηση χρησιμοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου για την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης. Ειδικότερα, επιβεβαιώνεται ότι η καταβληθείσα επιχορήγηση είναι μικρότερη ή ίση του 70% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στους Κωδικούς 361, 363, 364 και 365 των υποβαλλόμενων Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021. Το αίτημα συνοδεύεται από τα φορολογικά έντυπα υποβολής ΦΠΑ της περιόδου λειτουργίας μέχρι 31/12/2021 που επιβεβαιώνουν την ανάλωση της χορηγηθείσας επιχορήγησης. Σε αντίθετη περίπτωση το υπερβάλλον ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και αναζητείται εντόκως από το λήπτη της ενίσχυσης.
γ) το άθροισμα της καταβληθείσας επιχορήγησης από την παρούσα δράση, και των τυχόν επιχορηγήσεων που έχει λάβει ή θα λάβει ο λήπτης της ενίσχυσης στο πλαίσιο δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορούν κεφάλαιο κίνησης με υποχρέωση ανάλωσης εντός του 2021, δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 Σύνολο φορολογητέων εισροών του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/1/2021 – 31/12/2021. Σε αντίθετη περίπτωση το υπερβάλλον ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της ενίσχυσης που χορηγήθηκε τελευταία καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και αναζητείται εντόκως από το λήπτη της ενίσχυσης. Για την επαλήθευση του ανωτέρω σημείου προσκομίζεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του λήπτη της ενίσχυσης.


Κατά τα λοιπά το επόμενο διάστημα να περιμένετε ενημέρωση από εμάς, σχετικά με λοιπά προγράμματα που είναι σε φάση υποβολών αλλά και ότι άλλο έπεται να ανακοινωθεί, που αφορά προγράμματα ενίσχυσης της οικονομίας.