Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 δημοσιεύθηκε για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας η δράση «Μετάβαση στην Καινοτομική, Εξωστρεφή & Έξυπνη Εξειδίκευση», συνολικού προϋπολογισμού 65.000.000€, βασισμένη στο καθεστώς de Minimis (ανώτατο ποσό επιχορηγήσεων για τρέχον έτος και 2 προηγούμενα, €200.000). 

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως αυτοί αναλύονται για κάθε Περιφέρεια (Περιφερειακές Απολήξεις), μέσω της στήριξης υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, η μεγέθυνσής τους (scale up), η αύξηση της εξωστρέφειας (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξιών – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας) και η προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που κάποιο από τα παρακάτω 10 κριτήρια δεν συμπίπτει με το εκάστοτε επιχειρηματικό σχέδιο η πρόταση θα απεντάσσεται (κριτήρια αποκλεισμού ON/OFF):

1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

2. Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

4. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να συνδέεται τεκμηριωμένα με μια Περιφερειακή Απόληξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να εξυπηρετούν τις περιοχές παρέμβασης της απόληξης.

5. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στον οδηγό του προγράμματος, στον οποίο οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς, κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων).

6. Το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (2021-2022) και να είναι μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο που ορίζεται στο πρόγραμμα.

7. Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης. 

8. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους.

9. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ατομική Επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ, Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Απεριόριστης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Κερδοσκοπικός, Άλλο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Κερδοσκοπικό (Ν.Π.Ι.Δ.), ΚΟΙΝ.ΣΕΠ, ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.

10. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιδοτηθούν σε ποσοστό 45% για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού από €60.000 έως και €400.000.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

Ειδικότερα, θα πρέπει να συνδέεται με τις ακόλουθες Περιφερειακές Απολήξεις Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

 • Αγροδιατροφική Αλυσίδα: Μεταποίηση προϊόντων φυτικής & ζωικής παραγωγής, κρασί, Μακεδονική / τοπική κουζίνα.
 • Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: Ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση & ένταξη με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, παραφαρμακευτικά & cosmetics με έμφαση στη χρήση τοπικών προϊόντων.
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες: Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας.
 • Αειφόρος Ενέργεια: Εναλλακτικά καύσιμα & βιοκαύσιμα, γεωθερμία.
 • Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, τρόφιμα, υλικά, πράσινος τουρισμός.
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, τρόφιμα, υλικά, βιώσιμη κινητικότητα.
 • Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, δομικά υλικά.
 • Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κινηματογραφική αγορά, τέχνες & οπτικοακουστικά μέσα, τουρισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων, πολιτισμός για ευπαθείς ομάδες και άτομα τρίτης ηλικίας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες, οι οποίες πραγματοποιούνται έπειτα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (13/12/2023) και αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Δαπάνες Προσωπικού.
 2. Δαπάνες Εξοπλισμού όπως ενδεικτικά δαπάνες εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, δαπάνες ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου και παραγωγικού & μηχανολογικού εξοπλισμού.
 3. Δαπάνες Μεταφορικών Μέσων και Οργάνων, δηλαδή δαπάνες για ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα επαγγελματικής ή μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων.
 4. Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο.
 5. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών όπως ενδεικτικά το κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους, υπηρεσίες προμήθειας / χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, μελέτες ανάπτυξης προϊόντος κ.α.
 6. Δαπάνες Λογισμικού και δαπάνες για δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού.
 7. Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης όπως ενδεικτικά δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.
 8. Έμμεσες Δαπάνες σε ποσοστό 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης ξεκινά στις 22/01/2024 και ώρα 12:00 και θα διαρκέσει έως και 22/05/2024 και ώρα 14:00 και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική, βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στην πρόσκληση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Για να μπορέσουμε να προβούμε σε έλεγχο της επιλεξιμότητας της εκάστοτε επενδυτικής πρότασης θα χρειαστεί να μας προσκομίσετε την προσωποποιημένη πληροφόρηση της επιχείρησης (ΚΑΔ) και τα Ε3 των ετών 2021 & 2022. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε μας τηλεφωνικώς