Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ e-ΛΙΑΝΙΚΟ (για κατασκευή eshop)

Εχθές προδημοσιεύτηκε η δράση «e-λιανικό» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής
Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019.
Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Να έχουν ΚΥΡΙΑ δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού).
Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
Να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής.
Να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστική καταχώρηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive
2. θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών
3. θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Η παρούσα δράση χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. € (δημόσια δαπάνη) για όλη την ελληνική επικράτεια.
Σε περίπτωση που τα αιτήματα των επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας υπερβαίνουν τη διαθέσιμη Δ.Δ., το ποσό θα αυξηθεί μέχρι την κάλυψη του συνόλου των αιτημάτων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη / αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης έχουν ως ακολούθως:
1. Eξυπηρετητές / διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία / αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
2. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktop / laptop)
3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία / αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
4. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης / αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών), φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως φυσικό και οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα δράση, απαιτείται η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης, στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:
1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
2. Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης
3. Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας / αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (πχ ηλεκτρονική διεύθυνση)
4. Φωτογραφίες του φυσικού καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού.
5. Η αξιολόγηση και έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση.
Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του κύκλου εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις νεοσύστατες επιχειρήσεις.
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω διαδικασιών θα καθορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Αυτά προς το παρόν. Εν αναμονή του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος, για περισσότερες πληροφορίες.
Δύο βασικές παρατηρήσεις από εμάς σχετικά με το επικείμενο πρόγραμμα:
1. Το πρόγραμμα ευνοεί τα καταστήματα που έχουν ήδη προβεί στην κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος και δίνει σαφώς λιγότερο χρόνο απόκρισης για τους ενδιαφερόμενους που για πρώτη φορά επιθυμούν να ασχοληθούν με το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Γι’ αυτό και πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι συζητήσεις και οι εργασίες για την υλοποίηση του project. Επομένως, ο χρόνος που δίνεται για την ολοκλήρωση του έργου ξεκινά από σήμερα έως περίπου μέχρι τα τέλη Φλεβάρη, όπου και ολοκληρώνεται ο χρόνος για την υποβολή των προτάσεων. 
2. Η διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποτελεί μία πρόκληση για τους web developers, γιατί τα eshops πρέπει να ακολουθούν τα εν λόγω ευρωπαϊκά πρότυπα προσβασιμότητας.